Logo Voion

Veel gestelde vragen

V: De prognosecijfers wijken af van andere bronnen. Wat betekent dit?
A: Tussen prognosemodellen kunnen zowel de aannames over de bevolkingsprognose als over de leerlingstromen van elkaar verschillen. Het Scenariomodel-VO gaat in het basisscenario uit van de veronderstelling dat er geen wijzigingen optreden in de mate waarin leerlingen naar school gaan of in de mate waarin kinderen uit de ene plaats kiezen voor een bepaalde school. Deze aannames kunnen afwijken van andere bronnen of van uw eigen aannames over toekomstige wijzigingen over bevolkingsontwikkeling of leerling stromen. Daarom kunnen gebruikers van het Scenariomodel-VO ook hun eigen bevolkingsprognose doorrekenen bij het werken met scenario’s. Bij het opstellen van eigen scenario’s kunt u alternatieve aannames die aan de basisprognose ten grondslag liggen aanpassen. Als u bijvoorbeeld kennis hebt over toekomstige nieuwbouw in de omgeving van de school, dan kunt u dit doorrekenen door de bevolkingsprognose en het marktaandeel in die postcodegebieden aan te passen. U krijgt dan inzicht in de bandbreedte van de verwachte leerlingaantallen. Bekijk ook het onderzoek naar verschillen in leerlingenprognoses.

V: De realisatiegegevens over mijn leerlingen / formatie in het model komen niet overeen met mijn cijfers
A: Voor de personeel- en leerlinggegevens wordt gebruik gemaakt van invoerbestanden afkomstig van DUO. De peildatum hiervan is 1 oktober van het meest recente jaar in uw prognose. Deze data wordt altijd met enige vertraging beschikbaar gesteld voordat wij het model kunnen actualiseren. De getallen uit het meest recente jaar zijn voorlopige cijfers (de verschuivingen na 1 oktober worden een jaar later met terugwerkende kracht bijgewerkt). De formatiedata is aangeleverd door uw salarisverwerker aan DUO. Het kan voorkomen dat die administratie fouten bevat. Het is mogelijk om zowel de formatiedata als de leerling tellingen te overschrijven.

V: Hoe betrouwbaar is het model?
A: De betrouwbaarheid van het model hangt samen met de betrouwbaarheid van de invoergegevens van het model en van de veronderstellingen waarmee wordt gerekend. De invoerbestanden van het model zijn afkomstig van DUO en het CBS. Om te voorspellen hoeveel leerlingen er in de toekomst naar school gaan, wordt de regionale bevolkingsprognose van het CBS en PBL gebruikt. Een bevolkingsprognose heeft altijd een zekere onzekerheid en daarom kunnen gebruikers van het rekenmodel ook hun eigen bevolkingsprognose doorrekenen met het model. Het model gaat voor de basisprognose uit van de veronderstelling dat er geen wijzigingen optreden in de mate waarin leerlingen naar school gaan of in de mate waarin kinderen uit de ene plaats kiezen voor een bepaalde school, maar ook dit kan gewijzigd worden door gebruikers van het rekenmodel.

V: Hoe kan ik de Gewogen Gemiddelde Leeftijd (GGL) veranderen?
A: Het model hanteert standaard de landelijke Gewogen Gemiddelde Leeftijd voor alle scholen. Als u werkt met scenario’s kunt u de schoolspecifieke GGL van het personeel per BRIN aanpassen, op peildatum 1 oktober. Dit kunt u doen bij de optie "bewerk scenario".

V: Hoe verhoudt het Scenariomodel-VO zich tot strategische personeelsplanning?
A: Strategische personeelsplanning is een methodiek voor meerjarig HRM-beleid. De resultaten uit het Scenariomodel-VO lenen zich uitstekend als input voor deze methodiek, bijvoorbeeld voor het maken van een omgevingsscan op de toekomst. Zo kunnen de gegevens afkomstig uit het Scenariomodel-VO, zoals het verwacht aantal leerlingen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van een meerjaren strategisch personeelsplan. In het Scenariomodel-VO is het ook mogelijk een strategische personeelsplanning (SPP-module) te maken. In uw eigen scenario kunt u op basis van de eigen personeelsgegevens de toekomstige behoefte doorrekenen. Meer informatie over de SPP-module.

V: Hoe werkt het Scenariomodel-VO?
A: Het model gaat uit van een basisprognose waarin de uitkomsten staan van de bevolkings- en leerlingenprognose. Het Scenariomodel-VO biedt de mogelijkheid verschillende varianten door te rekenen door het maken van scenario’s. Om deze scenario’s te maken, kunt u bepaalde aannames op basis van uw lokale kennis veranderen. Meer informatie over het maken van scenario’s.

V: Mag ik de cijfers van het Scenariomodel-VO publiceren?
A: Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Voion. Publiceren van data afkomstig van het Scenariomodel-VO is alleen toegestaan met gebruik van bronvermelding. Neem hiervoor contact met ons op. Bekijk de disclaimer.

V: Rekent het Scenariomodel-VO met schooljaren of met kalenderjaren?
A: Het model rekent met schooljaren. Waar in de rapporten het jaartal 2022 staat moet dat worden gelezen als schooljaar 2022-2023 enzovoorts. In de rapporten met de bevolkingsprognose betreft het echter kalenderjaren.

V: Van welke data wordt gebruik gemaakt?
A: In het model maken we gebruik van formatie- en (leerling)teldata van DUO, van de regionale bevolkingsprognose van het CBS/PBL en van bevolkingsgegevens van het CBS. Ook wordt in de uitkomsten van de SPP de ontwikkeling van de regionale onvervulde werkgelegenheid getoond afkomstig van Centerdata. Lees meer over de brondata in de toelichting op de Basisprognoses.
De gegevens in de prognoserapportages zijn afkomstig van verschillende bronnen en hebben daarom andere peildata. Onderstaand schema geeft een overzicht van de gebruikte bronnen en de daarbij behorende peildata. De meest recent gebruikte bestanden worden inzichtelijk gemaakt op de overzichtspagina van de basisprognose.

BronSoort gegevensPeildatum
DuoLeerlinggegevens1 oktober
DuoFormatiegegevens1 oktober
DuoGegevens over de locatie van scholen/vestigingen1 oktober
CBSBevolkingsgegevens1 januari
CBSBevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente1 januari
PBLBevolkingsprognose Tweejaarlijkse prognose. In de tussenliggende jaren worden de gegevens geactualiseerd met de meest recente actualisatiecijfers van de bevolkingsontwikkeling.
CenterdataRegionale onvervulde werkgelegenheidJaarlijkse prognose

V: Waarom wordt het aantal leerlingen op enkele plekken afgerond op 5-tallen?
A: Indien er minder dan 5 leerlingen voorkomen in een postcodegebied, wordt het aantal afgerond naar 0 of 5. Dit is op verzoek van het CBS, dat de data voor dit overzicht heeft geleverd. In het rekenmodel wordt echter, op de achtergrond, wel gerekend met de niet-afgeronde aantallen.

V: Wanneer wordt het Scenariomodel-VO geactualiseerd?
A: Het Scenariomodel-VO wordt geactualiseerd op basis van de laatstverschenen gegevens. Omdat het enige tijd kan duren voordat de cijfers beschikbaar zijn, kan enige vertraging optreden in de actualisatie. Welke versie van het rekenmodel en de diverse bronnen in het model zijn verwerkt, kunt u zien op de homepage onder ‘Peildata gegevens’.

V: Zijn fusies in het model verwerkt?
A: Ja, fusies van scholen en/of vestigingen zijn door ons verwerkt in het model.

V: Zijn mijn scenario’s zichtbaar voor anderen?
A: Nee. Alle door u ingevoerde scenario’s zijn niet zichtbaar voor anderen. Uw persoonlijke inlogcode zorgt er voor dat alleen u toegang hebt tot de scenario’s.

Privacy en cookies. Lees meer informatie.